Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések | Miben változik a Nemzeti Alaptanterv?
     
óvoda hírek

óvoda hírek

óvoda hírek

Versek sárkányokról »
Rovat: Szent György hava: a sárkányos hónap!
2019-04-04

Milyen halat adjunk és milyent ne a gyereknek? »
Rovat: Táplálkozás: egészségesen!
2018-12-07

Szüreti mulatság az óvodában »
Rovat: Szüret és vásár az óvodában
2018-10-08

Hagyományápolás, szüreti felvonulás »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-10-04

Szüreti vígasság a Lurkó Kuckó Óvoda szervezésében »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-10-03

Siklósi ovisok szürete »
Rovat: Szüret és vásár az óvodában
2018-10-01

Varázsjátékok, a Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT) játékai az óvodai és az iskolai mindennapokban »
Rovat: Gyermekpszichológia
2018-09-26

Vidám évnyitó hét az óvodában »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-09-01

Óvodakezdés - praktikus tanácsok 2. »
Rovat: Óvodás leszek! Óvodakezdéshez tanácsok
2018-08-22

Milyen lesz a 2018/19-es iskolai év? »
Rovat: Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések
2018-08-13

Nyári élet az óvodában »
Rovat: Óvodalánc óvodák írásai
2018-07-05

Nyári népmeséink-Az évkörhöz illeszkedő népmesék 2.rész »
Rovat: Nyár óvodás korú gyermekkel
2018-07-02

A Sárkánykalandok Hévízen folytatódnak »
Rovat: Partnereink hírei
2018-07-01

Fessünk jéggel! »
Rovat: Játékok - amikre nyáron van igazán idő!
2018-06-30

Játékos tanulás - a nyári szünetre »
Rovat: Fejlesztőpedagógia
2018-06-11

 
óvoda hírek

Iskolás leszek! »

Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések »

 Miben változik a Nemzeti Alaptanterv?

A médiában sokat hallahattuk a Nemzeti Alaptanterv változásairól.  Gyakori téma a mindennapi testnevelés óra, és a 2013. szeptemberétől bevezetésre kerülő hit- és erkölcstan oktatás. Ezekről olvashatsz az alábbiakban.

A Nemzeti alaptantervről és a kerettantervekről

Mi az a Nemzeti alaptanterv, és miért olyan fontos?
A Nemzeti alaptanterv (NAT) a magyar köznevelés tartalmi szabályozásának alapdokumentuma. A NAT a köznevelés egységének megteremtése, az iskolák közötti átjárhatóság érdekében - az iskolák szakmai önállóságát szem előtt tartva - lefekteti az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai feladatainak elvi, tartalmi és szemléleti alapjait. Meghatározza továbbá a közvetítendő műveltség fő területeit és tartalmait, a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő nevelés-oktatásának feladatait.
Az új Nemzeti alaptanterv a tartalmi szabályozáson túl biztosítja a tanuláshoz és a munkához szükséges készségek, képességek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztését, a közjóra való törekvés megalapozását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék megtalálja helyét a családban, társadalomban és a munka világában.

Hogyan vezetik be az új Nemzeti alaptantervet?
Az új NAT-ot felmenő rendszerben vezetik be. Így 2013 szeptemberétől az iskolák első, ötödik, kilencedik, valamint a hatosztályos gimnáziumok hetedik évfolyamainak diákjai fogják az új NAT alapján elkezdeni a tanulást.

Miért fontos a kerettanterv?
A Nemzeti alaptanterv alapján elkészült kerettantervek biztosítják, hogy minden gyermek egyformán hozzájusson azokhoz az ismeretekhez, amelyek műveltségét és a továbbtanulást, felnőttkori munkavállalást segítő versenyképes tudását megalapozzák. A tananyag törzsének központi kijelölésével az állam évszázadok óta annak a kötelezettségének tesz eleget, hogy gondoskodik a nemzeti és az egyetemes műveltség alapjainak átadásáról. Az adott iskolatípus azonos évfolyamain a kötelező kerettantervi szabályozás nemcsak átjárhatóvá teszi a gyermekek számára az iskolarendszert, de egyúttal a diákok életkori sajátosságait messzemenően figyelembe véve ésszerű nagyságú tananyag megtanítását írja elő.

Hol kapok bővebb információt az új kerettantervekről?
A kerettantervek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján érhetőek el, a http://kerettanterv.ofi.hu/ címen.

Konkrétan mit fognak oktatni az egyes iskolákban?
Minden iskola a kerettantervek alapján maga állítja össze az egyes tanórák tematikáját. Ezek összeállítása során figyelembe kell venniük az új Nemzeti alaptantervben foglaltakon alapuló kerettanterveket, amelyeket a területért felelős miniszter rendeletben tett közzé.

Van-e lehetősége az egyes iskoláknak a kiadott kerettantervtől való eltérésre?
Az iskolák a rendelkezésükre álló óraszámok 10%-ával szabadon rendelkeznek. Emellett az egyes tantárgyakon belül az időkeret 10%-ának felhasználásáról is szabadon dönthetnek. Az egyes iskolák helyi tanterve tehát közös alapokon nyugszik, de nem egyforma. A szabályozás emellett lehetőséget biztosít egyedi vagy alternatív kerettantervek akkreditáltatására is.

Hol lehet tájékozódni az egyes iskolák helyi tantervéről?
A helyi tanterv az iskola pedagógiai programjának része, amit a köznevelési törvény szerint nyilvánosságra kell hozni. Így minden intézmény köteles közzétenni pedagógiai programját a köznevelési intézmények tájékoztató rendszerében vagy saját honlapján.

Kiváltható-e az előírt mindennapos testnevelésóra egyéb, mozgáshoz kapcsolódó foglalkozásokkal, különórákkal?
A törvény szerint a heti öt testnevelésórából kettő kiváltható olyan oktatásszervezési formákkal, amelyeket a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezései meghatároznak. Ilyen lehet akár a táncoktatás, és számos más mozgásforma is. Egy másik kiváltási lehetőség az iskolai sportkörökben való részvétel.

Az újonnan bevezetett tantárgyak (hittan, illetve hit- és erkölcstan), illetve némely tantárgy óraszám-növekedése (mindennapos testnevelés) miatt lesz olyan tantárgy, amiből kevesebb órája lesz a gyermekemnek?
Az újdonságokkal járó óraszám-növekedés plusz órakeretben valósul meg, nem másik tantárgy(ak) kárára, ezért ezekkel párhuzamosan azok óraszáma nem fog csökkenni.

Kiknek lesz mindennapos testnevelésórája?
Mindennapos testnevelés órája 1-2., 5-6. és a 9-10. évfolyamosoknak lesz a 2013-2014-es tanévtől kezdődően.

A hit- és erkölcstanoktatásról

Mely évfolyamokon lesz kötelező az erkölcstan, vagy a helyette választható hit- és erkölcstanoktatás?
2013 szeptemberétől az első és ötödik évfolyamon, illetve hat évfolyamos gimnáziumok hetedik évfolyamán lesz kötelező az erkölcstan illetve hit- és erkölcstanoktatás. Ezen évfolyamok mindegyike számára biztosítva lesz a tantárgyak közötti választás lehetősége is. A következő évektől felmenő rendszerben folytatódik a tantárgyak oktatásának kiterjesztése.

Mi a különbség az erkölcstan, illetve a helyette választható hit- és erkölcstan között?
Az erkölcstan tantárgy tartalmát a Nemzeti alaptanterv és a hozzá kapcsolódó kerettanterv szabályozza, követve a köznevelési törvény azon alapelvét, amely szerint „a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes nevelés-oktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő és a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését". A hit-és erkölcstan tantárgy tartalmának meghatározása az azt oktató egyház joga és kötelessége, ebbe sem az iskola, sem az állam nem szól bele.

Jelent-e valamilyen különbséget a későbbi előmenetel szempontjából az, hogy ki mit tanult?
Nem. A hit- és erkölcstan választása semmiféle megkülönböztetéssel nem jár. A bizonyítványban és egyéb tanügyi dokumentumokban pedig minden tanuló esetében az „Erkölcstan/Hit-és erkölcstan" megnevezés szerepel.

Lehet-e tanév közben a tantárgyválasztáson módosítani?
Erre nincsen lehetőség, a csoportokat tanév közben nem lehet átszervezni. A következő tanévre vonatkozó esetleges változtatási szándékot a szülőnek adott év május 20-ig kell írásban közölnie az intézményvezetővel.

Lehet-e a hit- és erkölcstan órát iskolán kívül megtartani?
Az iskola igazgatója és az órát tartó egyházi képviselő az összes érintett szülő írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján megállapodhatnak arról, hogy az órákat más időpontban, és akár más helyszínen tartsák meg.

A hit- és erkölcstant választó tanulóknak kell-e templomba járniuk vasárnaponként?
A hit- és erkölcstan tantárgy tartalmának meghatározása az azt oktató egyházi jogi személy feladata és joga, tehát ők határozzák meg annak tartalmát.

Egy iskolában vagy osztályban több egyház is tarthat hittanórát? Mit tehetek, ha az általunk preferált vallási közösség nem tart hittanórát?
Az egyházak nem kötelesek mindenhol hit- és erkölcstan órát tartani, így maguk dönthetik el, hogy melyik oktatási intézményben biztosítják a tantárgy oktatását. A folyamatban, az órák megszervezésében az iskola közvetítő szerepet lát el. Amennyiben egy adott intézményben valamelyik egyház nem vállalja a hit- és erkölcstan óra megtartását, erre azonban igény lenne, a szülő kérése alapján az intézményvezető felveszi a kapcsolatot az érintett egyházzal. Ha az továbbra sem szervez hit- és erkölcstant, a szülő választhatja más egyház oktatását, vagy erkölcstant fog tanulni a tanuló.

Forrás: Tanévkezdő Emminens, Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztató kiadványa

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2013-08-28»  'Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések' rovat további cikkei:
Milyen lesz a 2018/19-es iskolai év?
Tényleg jobbak a fiúk matematikából?
Milyen a jó iskolatáska? – gondolatok az első iskolatáska vásárlásról 3. rész
Hogyan készüljünk fel, mit vigyünk magunkkal egy bicikli túrára ? Gyakorlati tanácsok néhány pontban
Iskolára hangolódás otthoni játékokkal : legózás 2 . rész
Iskolára hangolódás otthoni játékokkal : legózás 1. rész
Milyen a jó iskolatáska? – gondolatok az első iskolatáska vásárlásról 2. rész
Milyen a jó iskolatáska? – gondolatok az első iskolatáska vásárlásról 1. rész
A 2016/17-es tanévről - kisiskolásoknak
Milyen az egészséges iskolatáska? 10 pontban leírjuk!
Miben változik a Nemzeti Alaptanterv?
A diákigazolvány igénylésének módja
HIányzások, igazolások, osztálypénz, ...
Délutáni iskola?

Tetszett a cikk? Ajánld ismerőseidnek!
Megosztás

Szeretnél első kézből értesülni heti vezércikkünkről, legfrissebb híreinkről?
LurkóVilág hírlevél feliratkozás »

Csatlakozz: Facebook/LurkoVilag »

Az óvodás gyermek »

Környezeti nevelés »

Sport óvodáskorban »

Enneagram »

Érzelmi nevelés »

Tanulás - csak játékosan! »

Gyermekrajz »

Színterápia »

Kulturális nevelés »

Gyermekpszichológia »

Logopédia, beszédfejlődés »

Fejlesztőpedagógia »

Gyermeknevelés »

Zenei nevelés »

Jobbkezes vagy balkezes? »

Viselkedések, temperamentumok »

Asztrológia »

Családi történetek »


Óvodában, közösségben »

Óvodás leszek! Óvodakezdéshez tanácsok »

Panka óvodába megy! (szülői blog) »

Óvodai jelentkezés, beiratkozás »

Óvodai kirándulások »

Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések »

Óvodai nevelés »

Óvodai élet »


Szerves műveltség »

Szerzők, könyvek, szellemi nagyjaink »

Magyar ház »

Aranyalma Páros »

Viselet, öltözködés »

Ünnepeink az évkörben »

Baranta »

Népi játékok »

Jeles napok »


Egészséges óvodáskor »

Felső légúti betegségek »

Lúdtalp, bokasüllyedés, egészséges gyermekláb »

Adj neki sok gyümölcsöt, zöldséget! »

Hőségriadó! »

Homeopátia »

Gyermekgyógyászat »

Táplálékérzékenység, allergia »

Egészségmegőrzés télen »

Gyermek fogápolás »

Táplálkozás: egészségesen! »

Sóterápia »

Bach-virágterápia »

Milyen a jó gyerekcipő? »

Természetgyógyászat »


Kreatív sarok »

Gyerekzsúrok »

Találós kérdések »

Pipalisták »

Visegrádi Palotában gyerekkel »

Játékok - amikre nyáron van igazán idő! »

Vidám tél! »

Szent György hava: a sárkányos hónap! »

Lakásdíszek - Kreatív húsvét 2. »

Kreatív Tavasz »

Húsvéti tojások - Kreatív húsvét 1. »

Kreatív sarok - újrahasznosítás! »

Barkácsolós játékok »

Kreatív nyár »

Kreatív Arcfestés - állatminták »

Kreatív Iskolakezdés »

Farsangi jelmezek »

Rajzolgatós játékok »

Mozgolódós játékok »

Alkossunk ősszel is! »


Aktuális témáink

Iskolás leszek! »

Iskolakezdés - Leggyakoribb kérdések »


ÓVODALÁNC óvodák írásai

Óvodalánc hírek »

Zenei nevelés óvodáinkban »

Egészséges életmódra nevelés »

Márton nap az óvodákban »

Ősz az óvodákban »

Adventi készülődés óvodáinkban »

Környezeti nevelés az óvodákban »

Mikulás várás óvodáinkban »

Víz világnapja az óvodákban »

Anyák Napja szép ünnepére... »

Farsang az óvodáinkban »

Madarak és fák napja - május 10. »

Óvodák születésnapja és óvodások születésnapja »

Óvodalánc ovik: szülők az óvodákról :) »

Mesterségek az óvodáinkban »

Hagyományőrzés az óvodában »

Sport az óvodáinkban »

Húsvétra készülődés óvodáinkban »

Mese az óvodáinkban »

Játék óvodainkban »

Művészeti nevelés óvodáinkban »

Dajkának, dadusnak lenni jó! »

Nemzeti ünnepeink »

Állatok világnapja az óvodákban »

Óvodai ballagás, évzárók »

Szüret és vásár az óvodában »

Közösségépítés az óvodák irányításával »

További írások »

Óvoda bemutatkozók »

Óvodalánc óvodák írásai »

Óvodalánc óvodák gyermekrajzai »