Assissi Szent Ferenc (1182-1226) a ferences rend alapítója; Itália, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje.

Az állatok világnapját, a természetszeretetéről ismert Assissi Szent Ferenc emléknapján, október 4-én tartjuk. Számos legenda őrizte meg Szent Ferenc különleges kapcsolatát az állatokkal.

Szent Ferenc a madaraknak prédikál

„Szent Ferenc Cannarióban prédikálni kezdett a népnek, de elõbb megparancsolta a fecskéknek, hogy hallgassanak, míg el nem mondja beszédét. Azok azonnal engedelmeskedtek…

Továbbmenve fölemelte tekintetét, észrevette, hogy az úttól nem messze a fákat óriási madársereg lepte el. Egészen elámult a madarak hihetetlen sokasága láttán, és azt mondta társainak:„Várjatok meg itt, amíg prédikálok húgocskáimnak, a madaraknak.”

Letért a mezõre, odament a madarakhoz, és elkezdett beszélni a földön csipegetõkhöz, mire a fákon ülõk is mind odasereglettek, valamennyien szép csöndben várták végig a beszédet, s el nem szálltak addig, amíg Szent Ferenc áldásával égnek nem eresztette õket. Amikor Szent Ferenc közöttük sétált, s csuhájával megérintette a madarakat, akkor sem repült el egyik sem. Szent Ferenc prédikációjának ez volt a lényege:

„Húgocskáim, madarak!
Ti igen sokkal tartoztok a Teremtõnek, azért mindig és mindenütt kötelesek vagytok dicsérni õt. Mert kétszeres, sõt háromszoros ruházattal látott el benneteket; szabadságot adott nektek, oda röpülhettek, ahová akartok; Noé bárkájában megõrizte fajotokat, hogy ki ne vesszetek. Hálával tartoztok a levegõért, amelynek uraivá tett. Azután gondoljátok meg, hogy se nem vettek, se nem arattok, Isten mégis gondoskodik rólatok. Inni ad a folyókból és forrásokból, menedéket nyújt a hegyekben és völgyekben, helyet biztosít a fészekrakáshoz a fák lombos ágain. Azután még fonni és szõni sem tudtok, Isten ruház föl benneteket és fiókáitokat. Jótéteményeibõl, amelyekkel elhalmozott, láthatjátok, mennyire szeret Teremtõtök. Õrizkedjetek tehát húgocskáim, a hálátlanság bûnétõl, s azon legyetek, hogy szüntelenül áldjátok Istent.” Amint Szent Ferenc ezeket mondta nekik, a madarak tátogatni kezdték csõrüket, nyújtogatták nyakukat, rebbentgették szárnyukat, nagy tisztelettel földig hajtották fejecskéjüket, s ilyen módon, mozdulataikkal és énekükkel adták jelét, hogy gyönyörûségük telik a szent szavaiban. Maga Szent Ferenc is velük örvendezett, elnézte sokaságukat, gyönyörködött szépségükben és változatosságukban, csodálta kedvességüket és szelídségüket, s nagy áhítattal velük együtt dicsõítette a Teremtõt. „

 

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2012-10-05