A gyermek nagyon mélyen átél mindent. Minden öröm, minden találkozás, minden felfedezés, a gyermek szemében láthatóvá válik. A gyermek megtapasztalja és mindig újból átéli a veszélyt, a fenyegetést, a törékenységet, amelyet az élet tár elé. Például: látja, hogy egyes dolgok eltörnek, tönkremennek. Azt is észreveszi, hogy a virágok elhervadnak, vagy egy állat elpusztul. Előfordulhat, hogy az édesanya beteg lesz, vagy egy barát meghal. Ezek az esetek a gyereket megrendítik.

Valami, ami számomra létezik, amit én birtokolok, amit én szeretek és aki engem szeret, aki az én életemet széppé teszi; veszélyben van, többé nem létezik, eltűnt és többé nem tér vissza.

gyereknek az első halál-tapasztalata akkor megy végbe, amikor egy ilyen eset fordul elő az életében. Ekkor a gyermekben felébred az aggodalom, a fenyegető veszély, a gyász, a szenvedés, a fájdalom átérzése. Ezt a gyermek sokszor rajzokban, képekben juttatja kifejezésre. Például: összeomlott házak, lángba borult házak, fekete, sötét felhők, eső, vihar, éjszaka, sötét képek és barlangok.

Hasonló képekkel találkozik a gyermek a mesékben. Nagyon sok mese tartalmaz olyan képeket, amelyek aggodalmat, veszélyt és halált fejeznek ki. De a mesékben ott van a reménynek is a csirája, amely bizalmat ébreszt a gyermek lelkében, hogy érdemes élni, mert a végén minden jóra fordul.

A gyermek a mesékben felfedezi az saját aggodalmait és megtanulja azokat legy?zni. Ez a bátorság, amellyel a gyermek képes érzéseit legy?zni, olyan pozitív légkörben alakul ki, amelyben a gyermek ráébred arra, hogy a veszélyes id?ket át lehet szenvedni és túl lehet élni.

A gyermeknek az ilyen fájdalmas helyzetekben szüksége van valakire, akir?l tudja, hogy az komolyan veszi és szereti. Ez a szeretet a gyerekkel szembeni segít? magatartásban nyilvánul meg.
Az állatnak, embernek a halála kérdéseket ébreszt fel a gyermek lelkében. Mindez hova jutott? Hova került ez az állat? Az el-nem-múlás utáni vágy mind éberebb lesz a gyermek lelkében. Ebben a problémában a gyermeket vissza kell vezessük a földhöz, a természethez, ahol állandó változás megy végbe: elmúlások és újrakezdések. Ezek megadják a gyermek lelkében felébredt kérdésekre a feleletet.

Például: a gabonaszem, vagy bármelyik gyümölcsmag elhal és így új gyümölcsöt hoz. A krumplit is, ha elültetik, elrothad és sok krumpli lesz bel?le.

Az óvón?nek és a szül?knek a feladata, hogy ezt a természeti folyamatot, amely végbemegy a természetben, áttekinthet?vé és megtapasztalhatóvá tegyék a gyermek számára. Így könnyebb lesz a keresztény hitre térni és a gyermekben felébreszteni a reményt, hogy a halálban az élet csirája van. Annak kutatásában, hogy hol találja meg az ember az élet boldogságát, s arra a kérdésre, hogy miért is van a szenvedés, a nyomor és végül a halál, megtaláljuk a feleletet az élet tapasztalataiból.

A történetekben, mondákban, mesékben kifejezett élettapasztalat a gyermek lelkivilágát nagyon mélyen érinti, gazdagítja az ? képzeletét és tapasztalati horizontját ahhoz, hogy megértse az üdvösség történetét.

Nagyon ajánlatos az óvodai id?szakban a Naimi ifjú történetét és a Csipkerózsika meséjét összekapcsolni, vagy egy kicsit párhuzamba hozni.

A mese átélése révén képes lesz a gyermek az üdvösségtörténetet jobban átélni és megérteni.

Csipkerózsika – 100 évig tartó álma

A Csipkerózsika mesében megtapasztaljuk a halálnak a veszélyét az emberre nézve. Az ember számára el van rendelve a halál, már bölcs?jét?l kezdve. Ahogy az ember az életbe lépett, ugyanúgy a meghalásnak a törvénye is életbe lépett. Az újonnan megszületett gyermekhez, odalépnek a javasasszonyok és megszemélyesítik a jó kívánságokat, amelyeket az emberek a bölcs?nél szoktak kinyilvánítani az újszülöttnek: egészség, szerencse, szépség, erény, jó barátok, hosszú élet.

A 11-ik javasasszony után, nem jó kívánsággal megjelenik a 13-ik. ? egy hívatlan vendég, aki a gyermeknek a halálát jósolja. Az élettel együtt a halál is el? van írva az ember számára. Ez tragédia? Igen, ha a történet nem folytatódna és nem volna remény. A 12-ik jósn? még nem fejezte ki kívánságát. ? el?lép és átalakítja a halált 100 évig tartó álommá. A mesében megjelenik egy herceg, aki a leányt a szeretetnek egy érintésével új életre ébreszti.

A Naimi ifjú feltámasztása (Lk.7,11 – 7,17 után)

A Naimi ifjú feltámasztása cím? evangéliumi példabeszédben, az Úr Jézus a mennyei Atyát, mint irgalmas Istent tárja elénk, aki a könnyeket letörli, a fájdalmat elveszi, aki az élet Istene és nem a halálé. A gyerekek ezt a történetet jobban átélik és megértik, ha egy játékban jut kifejezésre.

 Óvón?  Játék menete
A mi történetünkben a következ?kr?l
hallhatunk:

 • ? egy ifjú.
 • ? nem hall többé
 • ? nem lát
 • ? nem tud többé felállni és ülni.
 • ? nem tud érezni
 • ? már a végét járja
 • ? a földön fekszik
 • ? már nem lélegzik
 • ? itt fekszik mereven,
 • az élete kialudt.
Az óvón? el?vezet egy gyermeket, aki a Naim-i ifjú szerepét fogja játszani a központban.
A gyerek arcmozdulattal és taglejtéssel bemutatja a jelzett szöveget.
A gyermek a földön elnyújtózkodik és hosszabb ideig mozdulatlan marad.
A mi történetünkben, még létezik valaki:
Ez a fiúnak az édesanyja.

 • ? leereszti a fejét.
 • Teljesen levert a fájdalomtól és a szenvedést?l.
 • ? teljesen magába merült a nagy gyász miatt.
 • Körülötte sötétség van. ? már nem lát semmit.
 • Az ? legkedvesebbje, a mindene, az egyetlen fia itt fekszik, az élete kialudt.
Az óvón? az édesanya szerepét játszó gyermeket a kör közepére vezeti és egy kis székre leülteti. Az édesanya játssza mindazt, amit az óvón? mesél.3-4 gyermek odalép, zöld terít?kkel körülveszik az anyát és betakarják.

 

A mi történetünkben megjelenik
a Názáreti Jézus:

 • Végigjárja a városokat és a falvakat.
 • Az emberek látni akarják Jézust.
 • Hallani akarják, meg akarják érinteni.
 • Az emberek érzik:
 • Jézus jót tesz, gyógyít.
 • Jézus örömhírt hoz nekünk, amely boldoggá tesz bennünket.
 • Jézus mondja:
  Isten egy jó Atya.
  Isten minden könnyeket és szomorúságotokat le fogja törölni.
  Isten az öröm Istene.
  Isten nem engedi, hogy örökre meghaljatok.
  ? új életre fog titeket támasztani.
  ? visszaadja nektek az életet, mert az élet Istene.
 

 

 

Ezt xilofon hangja festi alá.

Harangjátékkal festjük alá.

Egy gyertyát gyújtunk meg és körbe visszük.

 

 

Jézus megérkezik a városba.

 • Látja az édesanyát.
 • Látja a halott fiát.
 • Átérzi az édesanya fájdalmát és részvéttel van iránta.
 • Az édesanyához megy.
 • Megérinti ?t. Így szól hozzá:
  Ne sírj! Légy bátor!
 • Felemeli az asszonyt.
 • Kiemeli ?t a fájdalmából.

Jézus mondja:
Isten le akarja törölni a te könnyeidet.
A mi Istenünk az öröm Istene és nem a gyász Istene.

 

Az óvón? az édesanyához megy, megérinti ?t, felegyenesíti és kiemeli a magába roskadásból.

 

Jézus a fiúhoz megy. ? mondja a körülállóknak:
Takarjátok ?t ki!? megérinti az ifjút. Mondja neki:
Egyenesedj ki.
Állj fel.
Kelj életre.
Lélegezzél.
Isten nem akarja az ember halálát, hanem azt, hogy éljen.
A mi Istenünk az élet Istene.
Jézus visszaadja az édesanyának a fiát.
Az édesanya, a fiú és a körülállók csodálkoznak.
?k érzik: A mi Istenünk, egy jóságos Isten.
Jézus Istent?l jön.
Legyen teljes, er?s a bizalmunk.
A halállal nem fejez?dik be az élet.
Jézus visszahoz a halálból az életre.
A szenvedés nem az utolsó állomás.
Isten letörli a könnyeinket.
?k dicsérték és magasztalták Istenüket.
 

 

Az óvón? a fiúhoz lép, hagyja, hogy kitakarják. Megérinti az ifjút és az ifjú feláll.

 

Az óvón? a fiút visszaadja az édesanyjának.
Anya és fia átölelik egymást.

 

 

Magasztaló ének vagy tánc.

Temetőlátogatás és gyertyagyújtás.

 

Nagy Enikő (Krisztina nővér), óvodavezető írása

A fenti írás megjelenési dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálon: 2012-11-04