Ki kitől tanul? – Élet a vegyes óvodai csoportban

vegyes csioport

Mindannyian a legjobbat szeretnénk gyermekeink számára, így az óvodában is. Inspiráló környezetet, ami segíti folyamatos fejl?désüket, családias légkört és játszótársakat. Ezért szül?ként sokszor elbizonytalanodunk, hogy vajon gyermekünk fejl?dése számára el?nyös-e, ha vegyes életkorú csoportba kerül. Gerber Anita, a pécsi Istenkúti óvoda óvodapedagógusa osztja meg tapasztalatát a vegyes csoportokkal kapcsolatban, a leggyakoribb szül?i kételyek megválaszolásával.

Évkezdés a vegyes csoportban
Az azonos életkorú gyermekekb?l álló tiszta csoporttal ellentétben, a vegyes csoportokban az óvodát kezd? gyermek egy már kialakult közösségbe kerül, ami a nagycsalád mintájára különböz? életkorú gyermekekb?l áll, ezért a beszoktatás id?szaka is gördülékenyebb. Az egymást már korábbi évekb?l ismer? gyermekek elfogadó magatartása és vidám játéka, a családias hangulat nagyban segítheti az újonnan érkezett gyermek beilleszkedését.

Minden év elején természetes módon rendez?dik át a csoport, hiszen minden gyermek egy évvel id?sebb lett. A korábban mintaadó nagyobb gyerekek iskolába távoztak, szerepüket az ?ket követ?knek kell átvenniük. Ezt az átrendez?dést igyekszünk segíteni oly módon, hogy tudatosítjuk az eddig mintakövet? gyermekekben, hogy nagyok lettek, figyelniük kell arra, hogyan viselkednek, milyen mintát nyújtanak a kisebbeknek.
Osztatlan csoportban tudatosan hosszabb id?t szánunk a szokásrendszer teljes elsajátítására is; ez az egész szeptembert kitölti. A kés?bbiekben erre építjük ugyanis a napi tevékenységek zökken?mentes megvalósulását, ami elengedhetetlen a csoportok megfelel? ?életének? kialakításában.

Kicsik és nagyok: együtt?
A vegyes csoportban nevel?d? gyermekek jellemz?en fogékonyabbá válnak a toleranciára, nagy mértékben fejl?dik empátiás készségük, segít?-gondoskodó magatartásuk. Év elején megszokott, hogy a kisebbeket ?pátyolgatják?, dajkálják, ringatókat, mondókákat énekelnek nekik, hiszen ?k is ezt érezték, látták az óvónénikt?l és a nagyobbaktól, amikor ?k kerültek a csoportba. A nagyobbak kés?bb is szeretnek maguktól ?gondoskodni? a kicsikr?l, sokszor kérni kell ?ket, hogy ne tegyék meg a ?kicsi? helyett, amire az már maga is képes?

A vegyes csoportformában szívesen érvényesítjük ?az együtt és külön elvét?, amely rugalmasan igazodik a gyermekek egyéni igényeihez. A vegyes csoportban nevelked? kicsikre jellemz?, hogy önállóbbak, vonzzák ?ket a nagyobbak tevékenységei, el?bb ügyesednek. Nem jelent majd kés?bb problémát akár a kötött tevékenységeken való részvétel sem, mert látják, hogy a nagyoknak olyan ?teend?ik? vannak, amin azok szívesen részt vesznek. Van idejük a kicsiknek ?felkészülni? arra, hogy majd az ? életükben is eljön ez az id?, – de addig csak akkor vesznek részt benne, amikor késztetést éreznek rá.

Ugyanakkor a kicsiknek szükségük van néha az ?elkülönülésre?, elbújásokra, amelyre a csoportban szintén lehet?ségük van. A gyerekek ilyen jelleg? többsíkú magatartása gyorsítja a szocializációt.

Hogyan tervezhet? a csoport tevékenysége?
A tiszta csoportokból álló óvodákban könynyebben tervezhet? a csoportok éves illetve havi terve, hiszen minden csoport esetében az adott életkorhoz kapcsolódó követelményszintet kell figyelembe venni. Azonban itt is számolni kell az egyéni különbségekkel és képességekkel. A vegyes csoportokban a tevékenységeket mindig a nagyok szintjéhez tervezzük, majd ezt egyszer?sítjük le a kisebbekhez. A kisebbeknek nagy húzóer?t jelentenek a játékos, komplex kezdeményezések, amibe életkoruk és fejlettségük szerint kapcsolódnak be, majd a foglalkozásból kilépve, zavartalanul folytathatják játékukat.
Az egyéni fejl?désbeli különbségek az azonos életkorú gyerekek között is gyakran felmerülnek, feszültséget okozva ezáltal a lassabban fejl?d? gyermekekben. A vegyes csoportokban természetes módon van jelen az eltér? fejlettség. Az életkori lemaradásokat csak az óvón? észleli, és ehhez igazítja a fejlesztési lehet?ségeket. Így a gyermekek észrevétlenül hozhatják be lemaradásukat, azt nem kudarcként élik meg. Amennyiben pedig iskolakezdésük egy évvel kitolódik, akkor sem válik szükségessé a csoportváltás, hanem maradhat a gyermek megszokott csoportjában még egy esztend?t.

A legproblematikusabbnak vélik az óvón?k és szül?k a vegyes életkorú csoportokban a tanulást, annak megszervezését, tartalmi kérdéseit, a differenciálás lehet?ségeit, módszerhasználatát, ami valójában az óvodapedagógusra mér feladatot, nem a gyermekekre.

Testvérek az óvodában
Nagy el?nye a vegyes csoportnak, hogy az egy családból érkez?, különböz? életkorú testvéreket nem kell szétválasztani egymástól az óvoda intézményén belül. Az óvodai gyakorlat szerint a testvérkapcsolatokat két fázisban kezeljük. Els? lépésként er?sítjük köt?désüket, hogy nagyobb legyen a családból kilép? testvérek biztonságérzete, majd második lépésként oldjuk a testvérek zártabb világát, ezzel er?sítve, hogy ?nyissanak? társaik felé.

Amelyik gyermeknek nincs otthon testvére, annak szintén gazdag élményt nyújt a vegyes csoport. Átélheti a testvérkapcsolatok megfigyelését, majd ?testvért? választhat magának. Vagy egy kisebb pajtását, vagy egy számára mintaadó, nagyobb gyermeket. Érdekes megfigyelés, hogy a tiszta csoportokban a nemek közti elkülönülés általában er?teljesebben van jelen, f?leg a nagycsoportban.
A fiúk számára sokszor hiányzik a megfigyelhet? és utánozható ?nagyfiú? minta, amit az óvónéni természetesen nem tud megadni, a legjobb szándékkal sem. A megfelel? arányú vegyes csoportokban ezzel ellentétben a nagyobb fiúk mintaként szolgálnak a kisebbek számára.
Szintén a vegyes csoport el?nyének tartom, hogy a gyermeknek nem kell akarata ellenére csoportot váltania, amennyiben egy évvel késleltetik az iskolakezdés. A gyermek az óvodakezdést?l az iskolakezdésig egy csoport tagja marad.

Összegezve tehát minden óvodapedagógusnak és szül?nek tiszta szívb?l ajánlom a vegyes életkorú gyermekekb?l szervez?d? csoportokat, hiszen az abban tapasztalható állandó megújulás, önmagába visszatér? körforgás nagyban el?segíti a szociális tanulást, egymásra figyelést és alkalmazkodást.

 

 A cikket a LurkóVilág.hu felkérésére Gerber Anita óvodapedagógus írta.

A fenti írás a LurkóVilág nyomtatott magazin 2010. őszi (IV. évf. 3. sz.) számábanjelent meg. Feltöltés dátuma a lurkovilag.hu óvodai portálra: 2011-09-15. 

Szerzői jogok

A LurkóVilág.hu honlapon megjelent írásokat a LurkóVilág felkérésére írták gyermekértő szakemberek, óvodapedagógusok és szülők.
Azok átvétele, másolása, más portálon való megjelenítése csak előzetes hozzájárulásunkkal lehetséges. 
Szerkesztőségünk elérhetősége: lurkovilag@lurkovilag.hu

További írások, amik érdekelhetnek!